Οδηγός Ασφάλειας Αυτοκινήτου

Ασφάλεια Αυτοκινήτου Πυρός Κλοπής


Η κάλυψη ολικής κλοπής σας καλύπτει στη τρέχουσα αξία του οχήματός σας σε περίπτωση που αυτό κλαπεί.

Με την κάλυψη μερικής κλοπής καλύπτονται οι ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό σας κατά την απόπειρα κλοπής (πχ μίζα, κλειδαριές, ταμπλό κ.α.)

Επίσης, καλύπτονται και τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου που είναι σταθερά προσδεμένα και απαραίτητα για την κίνησή του (πχ οι ζάντες αλουμινίου).


Η κάλυψη πυρός σας καλύπτει για τις ζημιές που θα προκληθούν στο όχημά σας από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού ή έκρηξη.


Μεγάλη σημασία όταν συνάπτεται ασφαλιστήριο με κάλυψη πυρός κλοπής είναι η αξία οχήματος που έχετε δηλώσει γιατί με βάση αυτή θα καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης. Η ασφαλιστική εταιρεία δηλαδή, θα καταβάλει αποζημίωση κλοπής με βάση την τρέχουσα αξία του αυτοκινήτου.)


Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει υπερασφάλιση ή υπασφάλιση.


Υπερασφάλιση υπάρχει όταν η ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος είναι μεγαλύτερη της τρέχουσας και αντίθετα, υπασφάλιση υπάρχει όταν είναι μικρότερη.

Παραδείγματα:

Υπερασφάλιση

Τρέχουσα εμπορική αξία οχήματος: 15,000 €, Ασφαλιζόμενη αξία οχήματος: 25,000 €

Σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου, η αποζημίωση για ολική καταστροφή θα είναι ίση με την τρέχουσα δηλ.15,000 €

Υπασφάλιση

Tρέχουσα εμπορική αξία οχήματος: 15,000 €, Ασφαλιζόμενη αξία οχήματος: 10,000 €

Σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου, η αποζημίωση θα είναι ίση με την ασφαλιζόμενη αξία μείον το ποσοστό υπασφάλισης δηλ. 10,000 € - 0.33 * 10,000 =6,700 €

Τι είναι η «απαλλαγή» και σε τι με ωφελεί;

«Απαλλαγή» είναι το χρηματικό ποσό για το οποίο η ασφαλιστική εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να αποζημιώσει και το οποίο επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας.

Συνεπώς, αν η ασφάλιση συμφωνήθηκε με «απαλλαγή» για ορισμένο ποσό ανά ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρεία ευθύνεται μόνο για την πέραν αυτού του ποσού τυχόν ζημία.

Όσο μεγαλύτερη είναι η “απαλλαγή” που θα συμφωνήσετε με την εταιρεία σας, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσετε.

Βρείτε την καλύτερη τιμή για την ασφάλιση κλοπής του αυτοκινήτου σας εδώ